Duurzame energie
Sociaal
Groen

Werkgroep Vergroenen

Nieuwleusen Synergie heeft een Werkgroep Vergroenen. Deze werkgroep wil de natuurlijke rijkdom en de eigenheid van het gebied in en rond Nieuwleusen vergroten en laten beleven.

Kijk maar eens goed. Er is veel meer dan je op het eerste oog ziet. De werkgroep wil het enthousiasme over allerlei soorten planten en dieren delen met een ieder die interesse heeft. Enig idee hoeveel libellen of nachtvlinders hier voorkomen? En heb je de orchideeën wel eens gezien? Die rijkdom aan soorten kan toenemen door een wat andere inrichting of ander gebruik. Dat is in het belang van bijvoorbeeld de bijen, die we niet kunnen missen voor de bevruchting van onze fruitbomen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de Jagtlusterallee.

Verder gaat de werkgroep aandacht besteden aan de historische ontwikkeling van het gebied; hoe is het ontgonnen, hoe zag het landschap er in de loop van de tijd uit? De kaart uit 1908 laat zien dat er in 100 jaar heel veel is veranderd. Wat is er van dit beeld terug te vinden als je nu fietst over het Westerveen of de Meele? Kan het landschap om Nieuwleusen mooier worden? En zo ja, hoe kan dat worden bereikt?

In deze video vertellen vrijwilligers hoe zij het landschap rondom het dorp graag groener en mooier ontwikkelen

Geïnteresseerd?
De werkgroep wil graag met Nieuwleusenaren in contact komen die ook enthousiast zijn, kansen zien en willen mee helpen om Nieuwleusen te vergroenen. Contactadres: Jaap Hadders, jlhadders@home.nl De vrijwilligers van ‘vergroenen’ zijn bezig met verschillende activiteiten.

Klik voor meer informatie op de linkjes:

Landschapsparken

Het landschap in en rond Nieuwleusen was tot begin vorige eeuw heel aantrekkelijk en soortenrijk. Het landschap werd bepaald door kleinschalige gemengde agrarische bedrijven. Kleine percelen, veelal omzoomd met houtwallen en gemengde singels gaven het landschap rondom Nieuwleusen haar karakteristieke stijl. Na drie ruilverkavelingen zijn de huidige percelen net als de meeste boerenbedrijven grootschalig. Om met grote machines het land te kunnen bewerken, zijn veel greppels en sloten gedempt en heel veel bosjes, houtwallen en singels zijn verdwenen. Dit alles heeft verschraling van het landschap tot gevolg gehad en een achteruitgang van de lokale biodiversiteit met als gevolg dat van oudsher in dit gebied voorkomende akker- en weidevogels niet of nauwelijks nog te bekennen zijn. Zo komt een vroeger veel voorkomende vogel de Veldleeuwerik hier al 40 jaar niet meer voor.

De Werkgroep Vergroenen maakt zich er sterk voor het terugbrengen van het kleinschalige landschap rondom Nieuwleusen. Dit doen we samen met bewoners en agrariërs in het buitengebied op een manier dat dit de agrarische bedrijfsvoering niet hindert, maar juist een versterking en meerwaarde vormt. Op deze wijze wordt het landschap rondom Nieuwleusen aantrekkelijker en creëren we samen een geschikte biotoop en leefomgeving voor de uit het landschap verdwenen en onder druk staande soorten.

Voedselbosjes

De subwerkgroep die zich bezig houdt met de mogelijke aanleg van één of meerdere voedselbosjes in Nieuwleusen, verzamelt informatie. Bij de gemeente maar juist ook bij organisaties die inmiddels ervaringen hebben opgedaan met voedselbosjes. Het zijn aangeplante bosjes die het hele jaar door eten leveren aan mensen. Ze kunnen bestaan uit ,hoge bomen tot bessenstruiken tot kruidenplanten en plantjes die laag bij de grond blijven.

Water voor natuur

Door en rondom Nieuwleusen stroomt water. Dit water is belangrijk voor verschillende dier- en plantensoorten Ook laat water op vele plekken het kenmerkende verkavelingspatroon zien. De werkgroep wil hieraan graag meer aandacht geven en ook initiatief nemen om langs het water meer ruimte voor groen te laten.

Boerenerven

Op (voormalige en bestaande) boerenerven bomen planten van bomen en opnieuw houtwallen aanleggen brengt het kenmerkende verkavelingspatroon weer terug in het buitengebied. Ze brengen ook weer meer natuur terug. Zie deze link voor het laatste goede nieuws.

Groene tuinen

De Werkgroep geeft zoekgebieden aan waar mogelijk een natuurtuin aangelegd en beheerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een natuurbegraafplaats of een ontwikkeling van tiny houses in de bosrand. Een natuurtuin aan de rand van het dorp biedt kansen voor recreatie dichtbij huis.

Enthousiasmeren

Het vertellen van het verhaal. De werkgroep wil op een goede manier uitdragen waarom natuurontwikkeling zo belangrijk is, zodat ze meer mensen kunnen enthousiasmeren en activeren om zich ook in te zetten voor een natuurlijker Nieuwleusen.

Excursies

De Werkgroep Vergroenen neemt zich voor vaker natuur-excursies te organiseren. Een groep van 25 personen heeft afgelopen zomer onder leiding van Arnold Lassche gezien waar valken, steenuilen en sperwers hun eieren uitbroeden en hun jongen groot brengen.

Elke vogelsoort heeft zijn eigen karakter, leefgebied en voedselbehoefte. Het zijn rovers en dus sneuvelen er vele muizen en ook kleine vogeltjes, maar ook kevers en wormen.

Tijdens de fietstocht zijn vijf jonge valken en drie steenuilen geringd. De vogels vinden dat niet erg hinderlijk. De ervaring leert dat er geen blijvende verstoringen optreden. De deelnemers aan de excursie hebben goed kunnen zien hoe het ringen wordt uitgevoerd en op elke vraag kwam een antwoord.

Struinpaden

Het mooie landschap van Nieuwleusen moet beter beleefbaar worden. Het verbinden van bestaande wandelroutes door het landelijk gebied kan bijdragen aan die beleefbaarheid en kan bovendien een eerste aanzet zijn voor de ontwikkeling van een natuurinclusieve woonwijk.

Verbindingszone de Stouwe

De werkgroep heeft het voornemen om aan de slag te gaan met de verbindingszone De Stouwe.