Nieuwsbrief 18 – september 2018

Groei van het ledenbestand komt op gang!

Inleiding

De afgelopen periode is er weer veel gebeurd binnen Nieuwleusen Synergie. Tijd dus voor een nieuwsbrief. Belangrijker dan terugkijken is natuurlijk de vraag: wat we gaan doen in de toekomst? Daar wordt in deze nieuwsbrief dan ook ruimte voor genomen.

Alles wat wij doen is 100% vrijwilligerswerk. Met de groei-ambities die we hebben, zijn er nooit teveel vrijwilligers. In deze nieuwsbrief wordt daarom wat dieper ingegaan op de terreinen waar we de komende tijd extra vrijwilligers nodig hebben.

Daarnaast gaan we in deze nieuwsbrief uitgebreid in op het lidmaatschap. Wellicht hebt u al gehoord dat we de regeling voor de contributie veranderd hebben. In aansluiting hierop zijn we gestart met het werven van nieuwe leden.

Lidmaatschap

Om een groter draagvlak te verkrijgen onder de inwoners van Nieuwleusen, heeft het bestuur van Nieuwleusen Synergie onlangs besloten om een andere invulling te geven aan het lidmaatschap van de coöperatie.

Vanaf de start, bijna zes jaar geleden, betaalden leden een eenmalig inleggeld van € 100,-. Een flink aantal mensen is daar in de loop van de afgelopen jaren toe overgegaan, maar we hebben ook gemerkt dat het voor sommigen een drempel vormt, waardoor het ledental momenteel stagneert.

En juist met een aanzienlijk groter ledental kunnen we op allerlei manieren meer gewicht in de schaal leggen. In gesprekken met overheidsinstellingen en bedrijven bijvoorbeeld, maar ook biedt het financieel meer mogelijkheden. Daarnaast leidt een groter aantal leden tot meer reuring, ideeënvorming en vrijwilligers. Nieuwleusen Synergie heeft inmiddels al veel bereikt. Denk aan de kringloopwinkel Deuroe Veuroe, het plaatsen van zonnepanelen, de sociale groentetuin aan de Paltheweg en vervoersdienst Haaloe Brengoe. Daarnaast zijn we, zoals u hieronder kunt lezen, bezig met het opstarten van diverse nieuwe projecten.

Waar mogelijk ondersteunen we met de opbrengsten van onze – door vrijwilligers uitgevoerde – activiteiten allerlei lokale initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn een tv voor stichting Philadelphia, een bijdrage voor kerstpakketten die via de diverse diaconieën van plaatselijke kerken zijn uitgereikt, en een financiële bijdrage voor het herstel van een historische tramwagon van museum Palthehof.

Hoe groter het draagvlak onder de bevolking, hoe meer we kunnen betekenen voor de inwoners van ons dorp. Daarom is de opzet van het lidmaatschap onlangs aangepast en laagdrempeliger geworden. Wie lid wil worden, betaalt nu slechts € 12,- per jaar, oftewel één euro per maand.

Voor de huidige leden die al € 100,- inleggeld hebben betaald, geldt een overgangsregeling, waarover de betrokkenen inmiddels zijn geïnformeerd. Men is vrijgesteld van het betalen van lidmaatschapsgeld tot 2026 of kan het lidmaatschap opzeggen en het inleggeld terugontvangen. Uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk mensen lid blijven of worden en ons op deze manier willen ondersteunen. Wie meer wil weten, kan terecht op www.nieuwleusensynergie.nl

De nieuwe opzet werpt vruchten af. In korte tijd is het aantal leden met zo’n 100  toegenomen. Wel leert de praktijk dat er misverstanden zijn. Veel mensen denken dat ze al een aantal jaren lid zijn, omdat ze zich destijds hebben opgegeven voor de aanleg van glasvezel. Het ging hier echter om een incasso-machtiging die pas uitgevoerd zou worden als het glasvezel project zou worden uitgerold. Omdat Nieuwleusen Synergie het glasvezel project niet heeft kunnen realiseren, zijn alle mensen die een principe machtiging hebben gegeven ook geen lid geworden. Graag zien we natuurlijk dat iedereen alsnog lid wordt. Aanmelden kan via www.nieuwleusensynergie.nl/aanmelden

 

Stand van zaken rond lopende projecten

 

Kringloop Deuroe Veuroe

De Kringloop loopt goed. De vrijwilligers vormen samen een goed en hecht team. Dat is belangrijk want de Kringloop is de grootste eigen inkomstenbron voor Nieuwleusen Synergie. Wel zien we de vakantietijd terug in de resultaten van de afgelopen maanden en ook het langdurig zonnige weer zorgt voor minder aanloop bij de Kringloop. Er is nog een vacature te vervullen van kassamedewerk(st)er. Het gaat hierbij om werkzaamheden op de zaterdag die iedere 3 á 4 weken ingevuld dienen te worden. De Kringloop is op zaterdag geopend van 10.00 – 16.00 uur. Hebt u interesse, dan kunt u zich melden bij de Kringloop aan de Grift, telefonisch 06-45801119 of via mail: info@nieuwleusensynergie.nl

 

Sociale Tuin

De opbrengst van de Sociale Tuin was het afgelopen seizoen behoorlijk groot. De planten hebben nagenoeg geen last gehad van de langdurige droogte. Hierdoor heeft Nieuwleusen Synergie met hulp van de vele vrijwilligers meerdere gezinnen in Dalfsen en Nieuwleusen, die gebruik maken van de Voedselbank, kunnen voorzien van verse groenten. Ook deze vrijwilligersgroep heeft een vacature. Het gaat hier om een coördinator. Er is behoefte aan iemand die, voornamelijk vooraf aan en in het groeiseizoen, zich wil ontfermen over de invulling van de beplanting en de planning van de werkzaamheden en zodoende de contactpersoon is tussen de dinsdag- en donderdagploeg. Het hebben van ‘groene’ vingers is dus niet direct een vereiste. Bent u die persoon die we zoeken, of weet u iemand die geschikt is voor deze functie, neem dan contact op met Rieks Folkerts: 0529-482467.

 

Vervoersdienst Haaloe Brengoe

Deze vervoersdienst voor 55+-ers krijgt steeds meer naamsbekendheid en meer inwoners van Nieuwleusen maken hiervan gebruik. Het is goed te merken dat hiermee duidelijk in een behoefte wordt voorzien. Dezer dagen wordt het 1500ste ritje gemaakt. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, zijn we blijvend op zoek naar chauffeurs. U rijdt met uw eigen auto en ontvangt € 0,30 per kilometer, een bedrag dat direct door de reiziger(s) aan u wordt betaald. Wilt u uw tijd en auto beschikbaar stellen voor deze dienst, of heeft u nog vragen hierover, dan kunt u terecht bij het telefoonnummer van de Vervoersdienst: 06-58889338.

 

Windmolens

Begin juni is de SDE-vergunning (Subsidie Duurzame Energie) verleend. Wanneer het verzoek voor plaatsing van de windmolens ook de goedkeuring heeft van de Raad van State, dan zijn alle benodigde papieren in orde. Naar verwachting is hier binnenkort duidelijkheid over. Daarna wordt gestart met de volgende fase: het informeren van de inwoners van de gemeente Dalfsen over de mogelijkheden van participatie. Bovendien starten de voorbereidingen voor de bouwfase. Naar verwachting kan in 2019 gestart worden met de daadwerkelijke bouw.

 

Nieuwe projecten

 

Nieuwleusen Synergie start regelmatig nieuwe projecten op. Die moeten natuurlijk passen binnen onze doelstellingen en daarnaast is het belangrijk dat er voldoende mensen zijn om het project uit te voeren.

Momenteel hebben we een aantal projecten dat in de startblokken staat of recentelijk is opgestart:

 

Natuurtuin

Binnen dit project willen we aan de rand van het dorp (hoek Bosmansweg – Westerveen) een natuurtuin realiseren waarvan iedere inwoner van Nieuwleusen kan genieten. Een belangrijk doel van de natuurtuin is natuureducatie. Vooral kinderen willen we kennis laten maken met diverse aspecten van de natuur, zowel dieren als planten. Inmiddels zijn de eerste schetsen gemaakt. Samen met omwonenden wordt momenteel gekeken of de invulling van het terrein in overeenstemming is met hun wensen en voorwaarden.

 

Postcoderoos

Met het project postcoderoos willen we het gebruik van zonne-energie verder promoten. De postcoderoos is bedoeld voor mensen die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen plaatsen. Door samen met anderen panelen te plaatsen op één of meerdere grote daken binnen het vastgestelde postcodegebied kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen die ook behaald kunnen worden door panelen op het eigen dak te leggen. Nieuwleusen Synergie faciliteert vooral bij het bij elkaar brengen van voldoende mensen en bij het zoeken naar geschikte daken waar de gezamenlijke panelen geplaatst kunnen worden.

 

Asbest er af, zon er op

Dit project staat nog in de kinderschoenen, maar zal zeker voldoen aan een behoefte. Alle daken waar nu nog asbest op ligt, zullen de komende jaren immers aangepakt moeten worden vanwege landelijke wet- en regelgeving. Met dit project willen we inwoners helpen om dit zo snel en goedkoop mogelijk te realiseren. Door samenwerking kan er voor gezorgd worden dat vele daken op een efficiënte wijze na elkaar aangepakt kunnen worden. Uitgangspunt van dit project is om het verwijderen van asbest te combineren met het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen.

 

Verjaardagsfeestjes voor sociale minima

Dit project richt zich op een heel ander aspect van Nieuwleusen Synergie: sociale duurzaamheid. We zijn aan het onderzoeken of er behoefte is aan het organiseren van kinderfeestjes voor mensen die dit qua financiën niet zelf kunnen organiseren. Net als bij het al bestaande sociale hulpteam zal er weinig ruchtbaarheid gegeven worden als deze activiteit wordt ingezet. Het voorziet echter in een belangrijke sociale behoefte. Kinderen die immers zelf geen feestje kunnen geven, worden vaak ook niet meer bij anderen uitgenodigd.

 

Wijkaanpak

Duurzaamheid, zowel sociaal als op het gebied van leefomgeving, dat is waar Nieuwleusen Synergie naar streeft. Om dicht bij de mensen te staan, willen we kijken of we meer wijkgericht kunnen werken. De behoeften verschillen immers per wijk. In dit project willen we samen met wijkbewoners gaan bekijken waaraan in hun wijk behoefte is en dit vervolgens samen met de wijkbewoners aanpakken.

Om dit verder op te zetten zoeken we enthousiaste buren

Nieuwleusen Synergie gaat samen met Buurkracht* aan de slag om verdere stappen te maken in de energietransitie en duurzaam wonen.  Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het aanbrengen van zonnepanelen, het verbeteren van woningisolatie, kiezen van een nieuw verwarmingssysteem, het afkoppelen van hemelwater van het riool, enz. We gaan kortlopende acties uitvoeren op buurt of wijkniveau, zodat zo veel mogelijk inwoners bereikt worden.

Om dit mogelijk te maken zoeken we een aantal enthousiaste buren, die in een periode van 10 weken willen helpen om de aanpak uit werken. Ben je ondernemend, technisch of ken je jouw hele buurt? Je kunt ons met een kleine moeite al helpen!  We doen dit bewust in korte periodes, zodat het werk snel tot succes leidt en leuk en interessant blijft. Sowieso is het samen veel makkelijker en gezelliger. Lijkt het je wat om mee te doen of heb je vragen over dit initiatief neem dan contact op met Jaap Hadders, jlhadders@home.nl  of 0611273474.

Op dinsdag 25 september 2018 om 20.00 uur bespreken we in de Spil wat we als eerste gaan doen en hoe we het vervolg gaan aanpakken. Leuk als je erbij bent!

·         Buurkracht is een initiatief van netwerkbedrijf Enexis met steun van gemeenten en provincies. Zij leveren onafhankelijk en niet commercieel begeleiding en adviezen zodat individuele acties makkelijker, voordeliger, slimmer en leuker worden

We staan altijd open voor nieuwe projecten. Hebt u een goed idee dat past bij onze doelstellingen? Geef het door via info@nieuwleusensynergie.nl

 

Vrijwilligers gezocht

Zoals bij veel projecten al te lezen was zijn we steeds op zoek naar enthousiaste mensen die hun steentje bij willen dragen aan de duurzaamheid in Nieuwleusen. Concreet is er momenteel behoefte aan vrijwilligers die zich in willen zetten voor het volgende:

·         Kassahulp in de kringloopwinkel voor de zaterdag

·         Coördinator voor de sociale groentetuin.

·         Schrijver/schrijfster voor de communicatiegroep om stukjes te schrijven voor de website, Facebook, Twitter en de nieuwsbrief.

·         Chauffeurs voor Haaloe Brengoe.

·         Mensen die gedurende een periode van circa tien weken willen helpen om aan de slag te gaan met Buurtkracht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het realiseren van projecten in de buurt, zoals het aanbrengen van zonnepanelen, het verbeteren van woningisolatie, kiezen van een nieuw verwarmingssysteem, het afkoppelen van hemelwater van het riool, enz.

Ben je bereid om je in te zetten voor de gemeenschap van Nieuwleusen, meld je dan aan via info@nieuwleusensynergie.nl

 

Schenking aan de Olmen

 

Al het geld dat wordt  verdiend met de diverse activiteiten van Nieuwleusen Synergie gaat weer terug naar de gemeenschap. In voorgaande jaren hebben we schenkingen gedaan aan o.a. Philadelphia Zorg, museum Palthehof, de gezamenlijke diaconieën en De Hulstkampen.

Onlangs werd er een bedrag van € 1.000,- geschonken aan ouderensoos De Olmen, als algemene bijdrage voor de activiteiten voor ouderen. Hiermee kan De Olmen in elk geval tot het einde van het jaar doorgaan met de gebruikelijke activiteiten die zij aanbiedt aan ouderen. De Olmen had een aanvraag ingediend om de begroting van de activiteiten voor dit jaar sluitend te krijgen. Er is inmiddels ook een oplossing gevonden voor de komende jaren, waardoor De Olmen kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor ouderen. We zijn blij dat we als Nieuwleusen Synergie hebben kunnen zorgen voor de overbrugging zodat de continuïteit werd geregeld.

 

Koninginnemarkt

 

Ook dit jaar is Nieuwleusen Synergie aanwezig op de Koninginnemarkt zaterdag 22 september a.s.  bij de Grote Kerk in Nieuwleusen. Heeft u vragen, ideeën of wilt u zich aanmelden als lid, bezoek dan onze kraam. De markt  is geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur.

 We zien u graag!