Klankbordgroep Tolhuis wil beperking overlast

Klankbordgroep Tolhuis wil beperking overlast en maximale compensatie voor windmolens

Bewoners van de Tolhuislanden hebben zich verenigd in Klankbordgroep Tolhuis. Die stelt zich ten doel om compensatie te krijgen voor de overlast van de huidige en mogelijk komende windmolens in het gebied. Ze wil in gesprek treden met de gemeenteraad, de provincie en de coöperatie Nieuwleusen Synergie.

Acht windmolens staan er nu in de Tolhuislanden: vier van Dalfsen en vier van Zwolle, waarbij de drie op het grondgebied van Staphorst, die eveneens in het blikveld van bewoners liggen, niet zijn meegerekend. Lange tijd zag het er, mede door een stevige stellingname van de Dalfser gemeenteraad richting de provincie Overijssel, naar uit dat het hierbij zou blijven. Maar onlangs liet de raad doorschemeren dat ze nader onderzoek wil naar de mogelijkheid om toch weer nieuwe windmolens in de Tolhuislanden te laten plaatsen, omdat anders de doelstelling om de gemeente in 2025 CO2-neutraal te maken in het gedrang komt.
Maar met de stijging van het aantal windmolens in de gemeenten Dalfsen en Zwolle zien de omwonenden hun woongenot dalen. De nu gevormde Klankbordgroep Tolhuis wil met gemeenteraad en provincie in gesprek om de overlast te compenseren. “Bij de plaatsing van de eerste acht windmolens is er met de mensen uit de streek geen enkel overleg geweest, waardoor ook nu nog de frustratie hoog kan oplopen”, stelt de organisatie. “De mensen hebben het gevoel dat ze opdraaien voor de ambitie van de overheid op het gebied van ‘schone’ energie. Niemand is tegen groene energie, maar de last wordt wel heel gemakkelijk afgeschoven op de plaatselijke bevolking.”
Klankbordgroep Tolhuis zet zich in voor bewoners van de streek om de plaatsing van nieuwe windmolens deze keer enigszins aanvaardbaar te maken. “Dat kan door samenwerking met de initiatiefnemer Nieuwleusen Synergie, waarbij er duidelijkheid komt over het hele proces van plaatsing”, stelt men. “De molens moeten optimaal en met toepassing van de modernste technieken worden geplaatst, waardoor de overlast tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast moet er een maximale compensatie worden geboden, die de overlast weliswaar niet wegneemt maar die ons wel het gevoel geeft dat de lusten en lasten beter verdeeld worden.”

Waardedaling

De dagelijkse overlast beperkt zich niet alleen tot een inbreuk op het open landelijke uitzicht. “Naast deze enorme aantasting van het landschap, horen bewoners iedere wiekbeweging en zien ze iedere slagschaduw”, aldus de klankbordgroep. “Soms zelfs tot in de huiskamer.” Daarnaast daalt de waarde van de woning fors. Verdere uitbreiding van het aantal windmolens is voor de meeste bewoners van de streek dan ook nog steeds onaanvaardbaar.
In het gebied Dalfsen West, Tolhuislanden werden in 2012 vier windmolens geplaatst. Zwolle deed aan de andere kant van de spoorlijn hetzelfde. Voor navolgende initiatieven werd al snel opnieuw naar hetzelfde gebied, met ruim zestig direct omwonenden, gekeken. De plannen passen in het overheidsbeleid waarbij de nationale ambitie werd vertaald in een provinciale taakstelling van 85,5 megawatt voor 2020. Het gebied Dalfsen West maakt deel uit van een ‘kansrijk zoekgebied’, waar de provincie haar taakstelling waarmaakt, desnoods door gedwongen inpassing in de bestemmingsplannen.

Rendement

Het nieuwe initiatief wordt door de gemeente Dalfsen ondersteund omdat het wordt ontwikkeld door de coöperatie Nieuwleusen Synergie. Hierdoor komt het rendement van de molens ten goede van de plaatselijke bevolking. Daarmee kunnen de bewoners van de streek voor een deel worden gecompenseerd.
Klankbordgroep Tolhuis vindt dat de gemeente zich inmiddels inzet voor een optimaal draagvlak voor de windmolens. Een volgende stap is om samen met de bewoners te praten over een passende oplossing ter compensatie van de overlast. “Wij zijn niet uit op een strijd met gemeente of provincie, maar juist op een transparante samenwerking. Een open gesprek over dit onderwerp met de gemeenteraad zou een goede eerste stap zijn”, stelt men.
Voor het beleid na 2020 houdt klankbordgroep Tolhuis de veranderende opvattingen over de bijdrage van windenergie op land aan de klimaat- en energiedoelstellingen scherp in de gaten. “Als het beleid ten aanzien van ‘wind-op-land’ dat vele jaren geleden is ingezet wordt ingehaald door nieuwe inzichten, dan moet het roer ook in onze streek om.”

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.